White House makes patriotism theme of Christmas

This Christmas at 1600 Pennsylvania Avenue, the theme is patriotism.

White House makes patriotism theme of Christmas
This Christmas at 1600 Pennsylvania Avenue, the theme is patriotism.